FAQ - pravidla pro přijímání darů

Jak na to při přijetí darů pro Českou pirátskou stranu?

 • Darovat politické straně v Česku může každý občan České republiky starší 18 let, který má právo volit. Také může darovat právnická osoba se sídlem v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie. Kdo nemůže být dárcem je specifikováno níže.
 • Dar nebo jiné bezúplatné plnění, jehož výše nebo obvyklá cena přesahuje částku 1000 Kč, může strana nebo hnutí přijmout pouze na základě písemné smlouvy. Náš systém vám automaticky vystaví písemnou smlouvu o darování, kterou si můžete kdykoliv stáhnout z našeho webu. Tím si zajistíte právní jistotu a transparentnost vašeho daru.
 • Pro dary od fyzických osob a právnických osob platí limit 3 miliony korun ročně na jednu politickou stranu nebo hnutí. Jsme transparentní a informace o dárcích naleznete na - DARYPIRATUM.CZ/DARCI.
 • Na začátku každého kalendářního roku od nás obdržíte automaticky generovaný e-mail s odkazem, kde si můžete stáhnout potvrzení o darech, které jste nám v uplynulém roce věnovali.
 • Účel daru je jasně popsán na darovací stránce České pirátské strany - DARY.PIRATI.CZ.
 • Vaše dary využijeme v souladu s účelem, na který byl dar poskytnut, tedy na podporu expertních týmů, krajských subjektů, místních sdružení a projektů podporovaných Piráty.
 • Seznam peněžních darů naleznete na našem transparentním účtu.
 • O přijatých darech informujeme úplně a pravdivě v souladu se zákonem č. 424/1991 Sb.
 • Jsme transparentní a informace o finančních darech naleznete v našich výročních zprávách na stránkách ÚŘADU PRO DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM POLITICKÝCH STRAN A POLITICKÝCH HNUTÍ.

Od jakých osob dary nepřijímáme?

Od těch co:

 • porušují lidská práva
 • extrémně poškozují životní prostředí
 • vymáhají dluhy nebo provádějí exekuce za nezákonných nebo nepřiměřených podmínek
 • požadují anonymitu
 • provozují nebo podporují lichvu, hazard nebo jiné formy závislosti
 • provozují jakoukoliv jinou činnost či prosazují názory, jež jsou v rozporu Posláním a programovými cíli Pirátské strany

Jaká jsou ze zákona o sdružování v politických stranách omezení v darování?

Nesmíme přijímat dary (§ 18, odst. 1):

 • od státu, nestanoví-li tento zákon jinak,
 • od příspěvkové organizace,
 • od obce, městské části, městského obvodu a kraje,
 • od dobrovolného svazku obcí,
 • od státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %,
 • od právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %,
 • od obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu,
 • z majetku svěřenského fondu,
 • od jiné právnické osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis,
 • od zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti,
 • od fyzické osoby, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu.

Jaký je proces prověření a přijetí nebo vrácení daru?

 • Každý dar nad 50 000 Kč je schvalován Republikovým předsednictvem České pirátské strany. Tím zajišťujeme, že dary jsou v souladu s našimi zásadami a etickými pravidly.
 • Před tímto schválením je každý takovýto dar prověřen naším fundraisingovým týmem ve spolupráci s analytickým týmem. A to bez zbytečného prodlení.
 • Zjišťujeme, zda dárce není v rozporu s našimi hodnotami, zda nevyvíjí na nás žádný neoprávněný vliv nebo tlak a zda je jeho dar transparentní a legální. Tím zajišťujeme transparentnost a odpovědnost naší organizace vůči veřejnosti i našim podporovatelům.

V případě, že nechceme dar od podporovatele přijmout, protože by to bylo v rozporu s našimi zásadami a etickými pravidly, postupujeme následovně:

 • Informujeme dárce o našem rozhodnutí a důvodech pro něj. Vysvětlíme mu, že jeho dar by mohl poškodit naši reputaci nebo způsobit konflikt zájmů. Například, pokud by dárce byl exekutor, mohli bychom být podezříváni z toho, že jsme pod jeho vlivem nebo že jsme ochotni tolerovat jeho neetické praktiky.
 • Vrátíme dárci jeho dar co nejdříve a v plné výši. Pokud je to možné, vrátíme dar stejným způsobem, jakým jsme jej obdrželi.
 • Pokud je to nemožné nebo nepraktické, vrátíme dar jiným vhodným způsobem a informujeme dárce o tom. Například, pokud jsme obdrželi hmotný dar (např. počítač), který již nemůžeme vrátit dárci osobně, pošleme mu jej poštou nebo kurýrem.
 • Zaznamenáme tento případ do naší dárcovské databáze a do naší výroční zprávy o hospodaření. Uvedeme datum a hodnotu vráceného daru, jméno a kontakt dárce a důvod pro vrácení daru. Tím zajišťujeme transparentnost a společenskou odpovědnost naší organizace.
 • Pokud je to vhodné, dárci nabízíme jinou možnost, jak nás podpořit. Tím mu dáváme najevo, že oceňujeme jeho snahu a záměr pomoci naší organizaci. Chceme, aby se sám rozhodl, jak nám chce jinak pomoci.
 • V případě, že ze zákona nemůžeme dar od podporovatele přijmout, podporovatele o vrácení informujeme a zároveň si vedeme záznam o těchto situacích.
 • Přijímáme pouze takové formy darů, které jsou v souladu se zákony a etickými pravidly. Mezi tyto formy patří např. peníze, hmotné dary (např. knihy, počítače, tiskárny), služby (např. právní poradenství, grafický design, reklamní prostor) nebo bezúplatné plnění (např. zapůjčení stánku, pronájem sálu). Všechny tyto dary musí být řádně zdokumentovány a oceněny podle obvyklé ceny na trhu.

Jak funguje organizace fundraisingového týmu a práce s dárci?

 • Se všemi dárci pracujeme v rámci naší dárcovské databáze. O aktivitách strany a využití finančních prostředků jsou pravidelně informováni prostřednictvím našeho webu, newsletteru nebo osobního kontaktu.
 • Osoby a firmy k oslovení vybíráme na základě našeho znalostního profilu, který zahrnuje např. oblasti zájmu, hodnoty, preference, kontakty nebo historii dárcovství. S potenciálními dárci komunikujeme osobně, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím sociálních sítí. Pokoušíme se budovat dlouhodobé a důvěrné vztahy založené na vzájemné shodě a respektu.
 • Data o našich dárcích skladujeme v naší dárcovské databázi, která je chráněna heslem a přístupná pouze autorizovaným osobám z týmu fundraisingu, který řídí jeho vedoucí.
 • Tým fundraisingu je zřízen pod Kanceláří strany a je zodpovědný přímo jí a kanceláři nadřízenému republikovému předsednictvu.
 • Za dar vždy poděkujeme dárci a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Poděkování může mít různou formu podle výše a typu daru, např. osobní dopis, e-mail, telefonát nebo veřejné ocenění. Poděkování obsahuje informaci o tom, jak bude dar využit a jaký bude mít dopad na naši činnost. Poděkování také nabízí možnost další spolupráce nebo kontaktu s naší organizací.
 • Shromažďujeme anonymizovaná data o zpětné vazbě od našich dárců, kterou nám poskytují e-mailem, telefonicky nebo osobně. Tuto zpětnou vazbu pravidelně sdělujeme exekutivním orgánům strany v reportu každé tři měsíce.
 • Všech podnětů od našich dárců si velmi vážíme a bereme je v potaz. Díky nim se můžeme zlepšovat a naplňovat naše cíle.
 • Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat naše etická pravidla fundraisera.

Kromě darování peněz nebo jiných bezúplatných plnění můžete podpořit naši politickou stranu také tímto způsobem:

 • Můžete se stát jejím členem nebo sympatizantem a účastnit se jejích aktivit a akcí.
 • Můžete se zapojit do jejího dobrovolnického programu a pomáhat s organizací, propagací nebo komunikací. Seznam krajských koordinátorů dobrovolníků je zde.
 • Můžete ji podporovat na sociálních sítích, šířit její zprávy a sdílet její názory.
 • Můžete ji doporučit svým přátelům, rodině nebo kolegům a motivovat je k hlasování anebo darování.

A za to vše, Vám velice děkujeme

Jaká máme etická pravidla fundraisera České pirátské strany?

 1. Fundraiser je pověřená osoba, která získává individuální i firemní dárce (fyzické či právnické osoby) pro Pirátskou stranu a její projekty. Fundraiser se řídí těmito etickými pravidly a reprezentuje Pirátskou stranu v souladu s jejím posláním a cíli.
 2. Fundraiser je pravdomluvný, otevřený a transparentní ve své komunikaci s dárci. Fundraiser vždy jasně informuje o tom, na jaké účely půjdou peníze z daru a jak budou využity.
 3. Fundraiser vždy respektuje přání a volby dárců. Pokud s ním nemají zájem hovořit, vždy jim vyjde vstříc.
 4. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro Pirátskou stranu přijatelní. Fundraiser nepřijímá dary od osob nebo organizací, které by mohly poškodit pověst Pirátské strany nebo ohrozit její nezávislost a hodnoty.
 5. Fundraiser zajistí, že každý dar bude evidován a identifikován podle zákona o politických stranách. U darů nad 50000,-Kč požádá o souhlas orgány strany pro jejich přijetí.
 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou. Fundraiser udržuje dlouhodobý kontakt s dárci a informuje je o výsledcích jejich podpory.
 7. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.
 8. Fundraiser se řídí zásadami politiky založené na datech a je schopen odhadnout, zda je možný dárce schopen skutečně chápat merita věci.
 9. Fundraiser je za svou práci adekvátně placen a není odměňován podílem na darech. V případě zisku benefitu je fundraiser povinen o situaci informovat fundraisingový tým a společně s Kanceláří strany se dohodnout na řešení.

Zdroje: